Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest - ett interaktivt frågeprogram
BägareHur lär man sig kemi?

Kemi är ett ämne som man lär sig genom att arbeta praktiskt med laborationer och genom att studera med lärobok eller andra källor. Att lära sig kemi kan liknas vid att lära sig ett språk. Man lär sig först betydelsen av vissa ord och provar sedan på att använda dem i olika sammanhang. Ibland väljer man fel ord i fel sammanhang och blir då rättad av någon som kan språket bättre. Så småningom ökas förståelsen av orden och i vilka sammanhang de kan användas.

De kemiska orden kallas ibland begrepp eller nyckelord. Man kan också kalla dem kunskapsbärare. När man lärt sig några kunskapsbärare kan man pröva att använda dem i det kemiska språket. Flera kunskapsbärare behövs ofta när man skall beskriva de kemiska teorierna. Ett exempel är atomteorin. För att beskriva atomens uppbyggnad måste man ha klart för sig betydelsen av viktiga kunskapsbärare som kärna, proton, neutron, elektron m fl.

Detta är ett interaktivt frågeprogram i allmän kemi som testar förståelsen av vissa utvalda kunskapsbärare. Det kan användas av gymnasister eller första årets studenter som ett diagnostiskt test. Uppgifterna är ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan vilka gavs under åren 1969-1995. De har klassificerats och svårighetsgraderats samt anpassats med HTML- och JavaScript för att passa detta media. Motiveringar har lagts till.

Bearbetningen av materialet skyddas av upphovsrättslagen. Det får tills vidare användas fritt under förutsättning att källan anges.

Du måste ha en senare version av webbläsare som stöder JavaScript på Din dator.

Till Dig som undervisar.

Kemi är ämnen och reaktioner och ska studeras på laboratoriet. Men kemi är också modeller, lagar och teorier. Från en konstruktivistisk kunskapsmodell och med det didaktiska experimentet som grund byggs och befästs den kemiska kunskapen. Att den är rätt bekräftas av test och prov.

Ett urval bland de hundratals frågor som konstruerades för de centrala proven i kemi har gjorts. Med den inriktning på begrepp och begreppsförståelse som den ämnesdidaktiska forskningen tagit under senare tid är det angelägnare än någonsin att dessa frågor kompletteras med motiveringar och görs tillgängliga för de studerande som ett instrument för självkontroll.

För att materialet inte ska verka konserverande och befrämjande för en skolkemi som av de studerande upplevs som svår har en klassificering av frågorna gjorts. En klassificering möjliggör för läraren att välja bort sådant material som ej behandlats.

Frågorna har också delats in i svårighetsgrader. Flera av uppgifterna ur de centrala proven är för svåra för dagens gymnasieskola men lämpliga som övningsuppgifter för förstaårsstudenter. De svårare uppgifterna finns under rubriken blandade uppgifter.

Med klassificering och svårighetsgradering är flervalsfrågorna från de centrala proven inte konserverande för kemiundervisningen utan tvärtom en kulturprodukt värd att bevara. De tillkom som en följd av Svenska Kemistsamfundets trägna uppvaktningar hos Skolöverstyrelsen. Det ligger tusentals timmar av funderingar, diskussioner, möten, konferenser, utprövning och utvärdering under 27 års tid bak dessa frågor. Konstruktionen och utvärderingen av de centrala proven sköttes ursprungligen av en särskild provsektion inom dåvarande Skolöverstyrelsen men flyttades över till flera pedagogiska institutioner vid svenska högskolor. Det övergripande ansvaret, som fortfarande låg kvar hos Skolöverstyrelsen, togs de sista åren över av Skolverket.

Varmt tack till Logitema, Box 84, 142 22 Skogås Tel: 08-648 81 50 Fax: 08-609 04 44 som kostnadsfritt ställt delar ur Kemibanken - Centrala prov 1969-1995 till mitt förfogande.

Till frågorna

Till Kemiskolans första sida


bannerAnsvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free