Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Syror och baser

Med protolys menas att en eller flera protoner (väteatomkärnor) H+ tas upp eller avges

Syra är ett ämne som kan avge en proton så att oxoniumjon och den till syran korresponderande basen bildas

HA + H2O → H3O+ + A-
syra oxoniumjon korr.bas

eller med ett kortare skrivsätt

HA → H+ + A-

Bas är ett ämne som kan ta upp en proton så att hydroxidjon och den till basen korresponderande syran bildas

B + H2O → BH+ + OH-
bas korr.syra hydroxidjon

Amfolyt kallas ett ämne som kan vara både syra och bas som t ex vatten

Syror och baser är frätande ibland mycket starkt frätande. Akta för stänk! Slå alltid syra i vatten, SIV, vid spädning.

Vanliga starka syror är:

saltsyra HCl → H+ + Cl- med korr bas kloridjon
salpetersyra HNO3 → H+ + NO3- med korr bas nitratjon
svavelsyra H2SO4 → H+ + HSO4- med korr bas vätesulfatjon
HSO4- → H+ + SO42- med korr bas sulfatjon

Svavelsyran protolyseras alltid i båda stegen i utspädda lösningar.

Vanlig svag syra är ättiksyra CH3COOH eller HAc där acetatjonen CH3COO- betecknas Ac-

Vanlig svag bas är:

ammoniak NH3 + H2O → NH4+ + OH- med korr syra ammoniumjon

Vanlig stark bas är hydroxidjon OH- som fås om man löser ett salt med hydroxidjoner i.

En syralösning är alltid sur och en lösning av en bas är alltid alkalisk. Ett mått på surheten är pH som definieras som

[H+] = 10-pH M

[H+] är ett annat skrivsätt för koncentrationen av oxoniumjoner. Flera likvärdiga skrivsätt är [H+] = [H3O+]= c(H+) = c(H3O+). Om pH är mindre än 7 så är lösningen sur, större än 7 så är lösningen basisk eller alkalisk och lika med 7 så är lösningen neutral.

Exempel 1. I en lösning är vätejonkoncentrationen 0,01 M. Beräkna lösningens pH.

Lösning

[H+] = 0,01 M = 10-2 M

av [H+] = 10-pH följer att pH = 2.

För reaktionen HA → H+ + A- definieras syrakonstanten som

där koncentrationerna är de man fått efter protolysen. Ett stort värde på Ka betyder att det är en stark syra.

Om man blandaren syra och en bas kommer de att reagera med varandra så att det blir neutralisation. Då bildas ett salt och ofta också vatten.

HCl(aq) + NaOH(aq) → H2O(aq) + NaCl(aq)

En buffertlösning är en lösning där man i höga koncentrationer blandat en svag syra med saltet av dess korresponderande bas. Buffertens pH ändras därför obetydligt vid måttlig utspädning.

Vid måttlig tillsats av bas eller syra till buffertlösningen påverkas dess pH bara obetydligt. Måttlig tillsats av bas neutraliseras av syran och måttlig tillsats av syra neutraliseras av basen.

Man kan också göra en buffertlösning av en svag bas och saltet av dess korresponderande syra.

banner

Denna sida finns på KemiskolanChemistry for Free (www.chem4free.info)


Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free