Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Lösningar

En lösning är det samma som en homogen blandning. Inom kemin är det mycket vanligt att arbeta med lösningar. De reagerande ämnena ska ju komma i kontakt med varandra. Ett oftast enkelt sätt att åstadkomma detta är att lösa upp ämnena i något lösningsmedel. Det vanligaste lösningsmedlet är vatten.

När kemister nämner koncentration menar de vanligtvis koncentrationen uttryckt som molaritet. En lösnings molaritet anger hur många mol av det lösta ämnet som finns i en liter lösning. Molaritet betecknas med bokstaven c och enheten är mol/liter =
mol dm-3. Ett synonymt uttryckt för koncentration är halt. Ibland anges halten i procent som i masshalt vilket är massan av det lösta ämnet delat med massan av lösningen. På analogt sätt definieras volymhalt och mängdhalt. Några mer eller mindre vanliga sätt att uttrycka halt framgår av tabellen.

Lösningars koncentration - halt

Storhet

Enhet

Masshalt

-

Volymhalt

-

Mängdhalt

-

Molaritet

mol/dm3 lösning

Molalitet

mol/kg lösningsmedel

Mängdhalt kallas också molhalt eller molbråk

I följande exempel ska vi se hur man kan härleda ett par formler som används vid beredning av lösningar.

Exempel 1. Koncentrerad saltsyra kan köpas i 5-litersdunkar. Syrans koncentration (molaritet) är 13 mol/liter. Hur stor mängd syra finns det i en sådan dunk?

Lösning

Koncentrationen c = 13 mol dm-3

Volymen V = 5 dm3

Mängden n = c · V = 13 mol dm-3 · 5 dm3 = 65 mol

Svar: 65 mol


Exempel 2. Om denna saltsyra späds ut genom att vatten tillförs kommer mängden saltsyra att vara samma i den utspädda lösningen som i den koncentrerade lösningen. Vi har ju bara tillfört vatten och inga HCl-molekyler. Mängden HCl-molekyler i den koncentrerade lösningen (nummer 1) var

n1 = c1 · V1

och mängden HCl-molekyler i den utspädda lösningen (nummer 2) är

n2= c2 · V2

Eftersom n1 = n2 följer

c1 · V1 = c2 · V2

Denna formel, som kallas spädningsformeln, används när en lösning (nummer 1) späds för att ge en utspädd lösning (nummer 2).

Enheten för molaritet är som vi sett 1 mol dm-3 och den skrivs ofta förenklat som 1 M vilket utläses en molar.

1 mol dm-3 = 1 M

Att en lösnings koncentration är 2,5 M betyder således att molariteten
c = 2,5 mol dm-3.

banner

Denna sida finns på KemiskolanChemistry for Free (www.chem4free.info)


Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free