Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Gaser

Avogadros lag som gäller för gaser säger att "Lika volymer av olika gaser (med samma tryck och temperatur) innehåller samma mängd gaspartiklar". Att det är så kan förklaras av att krafterna mellan gaspartiklarna är försumbart små och att gaspartiklarnas volym är försumbart liten i förhållande till gasens volym. Det mesta utgörs av tomrum. Därför har det ingen betydelse vad gaspartiklarna består av, om det är atomer eller molekyler eller vilket slags atomer eller molekyler. Alla gaser beter sig ungefär lika. En konsekvens av detta är att volymen per mol gas är ungefär lika. Den kallas molvolym.

Molvolymen Vm är volymen per mol gas. Volymen av flera mol gas beräknas med:

V = n · Vm

Vm är ca 25 liter/mol för alla gaser vid normalt lufttryck och rumstemperatur.

Vm är ca 22 l/mol vid NTP (NTP betyder Normal Temperature and Pressure och är 0 oC och 1 atm)

Vi kan använda oss av denna kunskap då vi vill beräkna hur volymen ändras vid reaktioner i gasfas.

Exempel 1. Hur mycket ändras volymen vid rumstemperatur då 1,0 mol CO reagerar enligt formeln

2 CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g)

Lösning

Av reaktionsformeln framgår att om det förbrukas 2 mol CO och 1 mol O2 d v s 3 mol gas så bildas det 2 mol CO2-gas. Volymen minskar således med volymen av 1 mol gas, 25 liter. Eftersom det frågas efter volymändringen då 1,0 mol CO reagerar blir det hälften så mycket.

Svar: minskar 12,5 liter

banner

Denna sida finns på KemiskolanChemistry for Free (www.chem4free.info)


Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free